Sidor

27 april 2015

Insändare införd i Hudiksvalls Tidningen 27 april - diskussion om kommunal demokrati..

Insändare införd i dagens papperstidning av Hudiksvalls Tidningen:

Kommunpåvar och nakna Kejsare!
Både under förra mandatperioden och under valrörelsen pratade den nytillträdde ordföranden i kommunstyrelsen sig varm för breda politiska lösningar. Han efterlyste att samtliga partier oavsett vem som styr borde ha en bred dialog och en öppenhet för kompromisser för kommunens bästa över mandatperioderna sett, vilket vi alla kan enas om är förutsättningen för långsiktigt hållbara beslut. Dessa vackra ord om breda politiska lösningar har dock blivit lika verkliga som Kejsarens nya kläder. Den nya mandatperioden har nu hunnit fylla sju månader och vi kan nu se ett mönster utifrån hur det nya styret de facto vill hantera, eller snarare undvika demokratiska beslut i kommunens högsta beslutande organ, KF. I praktiken har det nya minoritetsstyret istället sett till att så få, eller snarare inga, för dem kontroversiella ärenden getts möjlighet att debatteras eller ens föras upp på kommunstyrelsens och vidare fullmäktiges dagordning vilket resulterat i att man till och med tvingats ställa in sammanträden då de inte längre är ekonomiskt försvarbara. Efter sju månader vid makten har man ställt in lika många KF-sammanträden som under hela förra mandatperioden!
Detta är mycket oroande eftersom de direktvalda folkrepresentanterna inte får möjligheten att göra det de fått väljarnas förtroende för. Självklart anser vi att man av ekonomisk hänsyn ska ställa in möten om det inte finns tillräckligt med ärenden men ärendena finns och ligger och väntar på att få komma upp på beslutande bord. 
Vi saknar flera redan färdigberedda ärenden från nämnder, som exempelvis detaljplaner från Byggnadsnämnden, finansieringsförslag av ombyggnationer och flytt av verksamhet vid Bromangymnasiet från Lärandenämnden, innovationsförslag kring Ung Omsorg från Social- och omsorgsnämnden, fortsatt arbete för utbyggnad av lokal matproduktion i våra verksamheter från Tekniska nämnden.
Dessa ärenden som är av stor strategisk vikt som enligt kommunallagen hör hemma i KS och KF har blivit medvetet hindrade av det nya styret vilket vi anser vara ytterst odemokratiskt.
Enligt en artikel i Dagens Samhälle (februari 2015) följer detta en olycklig trend som känns igen i flera kommuner i landet där de styrande partierna inte har majoritet i KF. På grund av rädsla att kompromissa eller ev förlora en omröstning väljer man att delegera allt fler viktiga ärenden ner i nämnderna. Detta just för att man har en annan mandatfördelning/ maktförhållande i nämnderna än man har i Fullmäktige. Artikeln i Dagens Samhälle beskriver det som att Kommunstyrelsens ordförande mer blir en lokal Statsminister istället för en ordförande för en styrelse som bereder ärenden till KF. Det är något som blir allt mer tydligt även här i Hudiksvall. Axel Danielsson som ses som en ”demokratiguru” i kommunerna uppmanar i samma artikel KF ledamöterna att återta makten just för att säkra demokratin. Han anser även att risken är överhängande att vi får en massa maktfullkomliga kommunpåvar runt om i landet istället för folkstyre. ”Skärp er, styr eller avgå!” är Danielssons råd till oss i fullmäktige och vi håller med honom.
Andréa Bromhed 
Oppositionsråd (MP)
Jonas Holm
Oppositionsråd (M)
Caroline Schmidt
Oppositionsråd (C)'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar